หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ขององค์การบรีหารส่วนตำบลโคกกะเทียม [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศมาตรการป้องกันรายรับสินบน [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศมาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.โคกกะเทียม [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)