หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว267 28 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว263 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2563
การตรวจสอบความซ้ำซ้อน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 กศ. มท 0816.3/ว258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2563
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว262 28 ม.ค. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว257 28 ม.ค. 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2563
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0533 27 ม.ค. 2563
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2 27 ม.ค. 2563
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 27 ม.ค. 2563
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว247 27 ม.ค. 2563
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240 24 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235 24 ม.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 2563
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว225 24 ม.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 21-25 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว236 [รายชื่อ] 24 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222 23 ม.ค. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 894
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-487-798
 
  จำนวนผู้เข้าชม 2,034,309 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10